Đóng

Tiết học : Quá trình phát triển của loài bướm

Qua tiết học con sẽ có kiến thức về quá trình phát triển của bướm:
Bướm đẻ trứng-> trứng nở thành ấu trùng-> ấu trùng dệt kén lột xác thành nhộng-> nhộng nở ra trở thành bướm.

Cơ sở Hoàng Anh Related